Doelstellingen

De oprichting en het doel

De stichting is in 2009 opgericht op verzoek van kooplieden. Dit als gevolg van de overgang van een gemeentelijk beheerde markt naar een  (gedeeltelijk) verzelfstandigde markt. De doelstelling is inmiddels “het beheren en ontwikkelen van markten met als uitgangspunt de ambulante handel te verbeteren en marktkooplieden te ondersteunen”.

De stichting is opgericht om te voorkomen dat ambulante handelaren
een speelbal van financiële uitbuiting zullen worden. Als een markt geëxploiteerd zou
worden zoals bijvoorbeeld een kermis dan kunnen de standplaatsgelden
zo hoog worden dat zij de kwaliteit en levensvatbaarheid van de markten in gevaar brengen.

Daarom werkt de stichting zonder winstoogmerk
Het organiseren van een weekmarkt was tot medio 2008 een gemeentelijke taak. De gemeente verleent vergunningen, bepaald het beleid en loopt het financiële risico. Een en ander is geregeld via publiekrechtelijke regelgeving zoals een marktverordening. Veel gemeenten maken nu gebruik van de mogelijkheid om de markt, al dan niet gedeeltelijk, uit handen te geven. Een aantal doen dit vanwege de verliezen die gemaakt worden bij het beheer van de markt.


Maar steeds meer gemeenten maken gebruik van deze mogelijkheid om te bereiken dat de markten kunnen groeien, duurzaam economisch gezond blijven en een bijdrage leveren aan de plaatselijke economie. Wanneer deskundigen zelf de markt inrichten is er niet alleen een individueel maar ook een collectief belang. Praktische zaken zoals het toewijzen van de plaatsen, routing, branchering en het houden van standplaatshoudersvergaderingen wordt door een private partij gedaan.

Gemeenten en brandweer stellen veiligheidseisen en eisen aan het houden van een warenmarkt. Eenduidige landelijke regelgeving ontbrak tot nu toe. Daarom hebben alle betrokken organisaties, waaronder de VNG, samengewerkt bij het opstellen van een handreiking Veiligheid op de Markt. De handreiking bevat heldere en werkbare richtlijnen die als voorschrift kunnen worden opgenomen in een vergunning.
De stichting streeft deze richtlijnen na.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Stichting Marktbeheer werkt volgens het principe van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, gericht op economische prestaties met respect voor de sociale kant.
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Vaak blijkt dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

We zijn goed voor onze doelgroep en medewerkers: we voelen ons één geheel met alles wat in brede zin met de ambulante handel verweven is. We houden rekening met alle betrokken partijen en bieden ruimte voor ontwikkeling. Wij gaan uit van ondernemerskwaliteiten: visie en ambitie, volharding, geloven in een idee, realisme en flexibeliteit.

  • Wij zijn creatief en innovatief.
  • Praktisch ingesteld zijn staat voorop.
  • Wij blijven niet binnen bestaande grenzen en zijn niet gebonden aan winst maken.
  • Openheid en transparantie, wij willen graag informatie delen.
  • Professionaliteit, wij kennen letterlijk de “markt” waarin geopereerd wordt.
  • Wij denken in oplossingen, niet in problemen. 

De kooplieden die bij ons op de markten staan hebben een grote mate van invloed. Zo houden wij voor elke markt(of regio) halfjaarlijks een standplaatshoudersbijeenkomst. Men heeft in deze bijeenkomsten de mogelijkheid om kritische vragen te stellen en vooral om als één geheel te beslissen over het te voeren beleid. Op deze manier is de betrokkenheid van de kooplieden maximaal. De wens om meer invloed te kunnen uitoefenen kwam uit de groep kooplieden zelf en de resultaten spreken voor zich. 

Kortom: Stichting Marktbeheer ontzorgt gemeenten. 

Scroll naar boven